REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE pod nazwą „Kącik do relaksu”

obowiązuje w terminie od 26.10.2021 do 12.11.2021.

1. DEFINICJE

1.1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator Invest Mateusz Goliszewski z siedzibą w Lubawie, adres: ul. Mortęgi 38/2, 14-260 Lubawa, NIP: 744-174-51-29, REGON: 221012905.

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Udziału w Konkursie, wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą ”Kącik relaksu” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Serwis Facebook oznacza serwis internetowy pod domeną www.facebook.com

Profil oznacza profil użytkownika w Serwisie Facebook.

Praca Konkursowa oznacza komentarz dodany przez Uczestnika w poście konkursowym na Facebooku marki DomYou. Post konkursowy dostępny będzie w terminie realizacji konkursu na profilu: www.facebook.com/domyoupl

Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Facebook, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu, w szczególności w punkcie 4 Regulaminu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs ogłaszany jest w Internecie w Serwisie Facebook.

2.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się za pośrednictwem Serwisu Facebook poprzez opublikowanie komentarza z najbardziej kreatywną odpowiedzią na zadanie konkursowe dostępne na profilu marki DomYou na Facebooku:

www.facebook.com/domyoupl

2.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje, które są udostępniane Organizatorowi, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 5 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

2.4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w punkcie 4 Regulaminu.

2.5. Poza postanowieniami Regulaminu, wiążące będą także komunikaty i informacje dotyczące Konkursu, pochodzące od Organizatora i zamieszczane na jego profilu, które nie zmieniają zasad Konkursu i nie mają wpływu na status Uczestnika.

3. TERMINY

3.1. Konkurs trwa od 26.10.2021 od momentu opublikowania konkursowego posta na Facebooku do 12.11.2021 roku do godziny 23:59. Wyniki konkursu zostaną opublikowane najwcześniej 18.11.2021 roku.

3.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminów opisanych w punkcie 3.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook po zakończeniu konkursu w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

4. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do wszystkich użytkowników Facebooka.

4.2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

4.3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 4.5. Regulaminu.

4.4. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

(a) ukończyła 18 lat lub, w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

(b) posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook oraz posiada aktywny profil na Serwisie Facebook z danymi zgodnymi z prawdą;

(c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

4.6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Facebook wskazanym w punkcie 3.1. Regulaminu. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na tj.

  • Imienia i nazwiska

  • Adresu email

  • Adresu potrzebnego do wysyłki

  • Numeru telefonu

w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym na publikację jego danych wśród Zwycięzców Konkursu w komunikacji elektronicznej (e-mailowej oraz Serwis Facebook).

4.7. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w Serwisie Facebook: www.facebook.com/domyoupl, w poście konkursowym kreatywnej i poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz ze zdjęciem.

4.8. Podczas trwania Konkursu Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy zgodnych z Tematem Konkursowym oraz niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.10. Tylko pierwszy komentarz użytkownika będzie brany pod uwagę.

4.9. Uczestnik może dołączyć do Konkursu przez cały okres jego trwania.

4.10. Nagrody nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko raz.

4.11. Uczestnik publikując Pracę Konkursową oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Pracy Konkursowej, że są one wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nie obciążone prawami osób trzecich.

4.12. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, b) wprowadzenie do pamięci komputera, c) wprowadzenie do obrotu, d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Pracy Konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.13. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w punkcie 4.12 powyżej.

4.14. Prace konkursowe Uczestników konkursu mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w publikacjach offline Organizatora bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę. Uczestnicy konkursu zapewniają, że umieszczenie ich prac w Internecie i publikacjach offline Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia dochodzone będą wobec Uczestników zgłaszających zdjęcie.

4.15. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie.

4.16. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu Pracy Konkursowej, która zawiera: treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

(a) marketing towarów konkurencyjnych w stosunku do towarów oferowanych przez Organizatora.

(b) treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;

(c) wizerunek osób niepełnoletnich.

4.17. Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, nie biorą udziału w Konkursie.

4. 18. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 3.1. Regulaminu), wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, których odpowiedź na pytanie konkursowe będzie najbardziej kreatywna.

4.19. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

4.20. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4.21. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

4.22. W Konkursie przewidziano dwie nagrody:1. miejsce: Fotel Uszak - czas realizacji zamówienia do 21 dni roboczych, w tkaninie Sawana 21

2. miejsce: Pufa - czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych, w tkaninie DOT 904.23. Uczestnik, który zostanie oznaczony jako Zwycięzca Konkursu (osoby, które odpowiedziały prawidłowo i najbardziej kreatywnie na zadanie konkursowe), otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia, o którym mowa w punktach 3.3. Regulaminu.

4.24. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie 4.26. Regulaminu, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie, w szczególności potwierdzić dane niezbędne do odbioru nagrody (imię i nazwisko, adres email, adres potrzebny do wysyłki, numer telefonu).

4.25. W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody.

4.26. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody, o której mowa w punkcie 4.25. w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną, prawo takiego Zwycięzcy Konkursu do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.27. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4.28. Organizator Konkursu oświadcza, iż Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku udziałem w Konkursie, wydawaniem nagród oraz prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym jest Organizator.

5.2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu może skontaktować się z nami pisząc na adres Organizatora: Invest Mateusz Goliszewski, ul. Mortęgi 38/2, 14-260 Lubawa lub na adres e-mail: sklep@domyou.pl.

5.3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu email i numeru telefonu wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym dostawy nagrody, rozpatrzenia składanych reklamacji, a także w celach archiwizacyjnych.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika, prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) w postaci wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, wydania nagrody, a także dla celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, tj. obowiązku prawnego jakim jest uiszczenie należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. z art. 42 ust. 1 i 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.5 Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i mają:

a. prawo do uzyskania dostępu do swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania,

c. prawo żądania ich usunięcia, gdy zdaniem Uczestnika, nie ma podstaw do tego żeby Fundator dalej przetwarzał dane,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika,

f. prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych na podstawie tej zgody,

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia przetwarzanych danych.

5.6 Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na odwołanie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub zaistnieje potrzeba zmiany lub poprawienia jego danych, może on zgłosić stosowne żądanie Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Organizatora: sklep@domyou.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

5.7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie, w tym wydania nagrody, jej rozliczenia i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

5.8. Przez wzięcie udziału w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.9. Dane osobowe nie będą̨ podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą̨ przechowywane dłużej niż̇ jest to niezbędne do osiągnięcia ww. celów przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

5.10. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem

6.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Serwisu Facebook prowadzące do czasowych przerw w możliwości korzystania z Serwisu, czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Facebook.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, Praca Konkursowa:

(a) wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej;

(b) godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.

8.4. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

8.5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd rejonowy.